• "ആമുഖം: അവസാനം മലയാളം വായനക്കാർക്ക് ജീവാനന്ദനം എത്തിച്ചേർന്നു"

  Author(s):
  Anthony Cerulli (see profile)
  Date:
  2016
  Subject(s):
  Indian literature, Translating and interpreting
  Item Type:
  Other
  Tag(s):
  Malayalam literature, allegory, Sanskrit, Translation
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/M6DP61
  Abstract:
  Preface (in Malayalam) to a Malayalam translation of a Sanskrit allegory, Jivanandanam.
  Metadata:
  Published as:
  Book chapter    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  7 years ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf cerulli_jvm_preface_pub2016.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 299